Onze tradities

Onze tradities

Wij willen een levende en actieve kerk zijn. Een kerk naar Gods hart waar mensen naar elkaar omzien. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld en de bijbel het uitgangspunt. Onze gemeente is geen ‘traditionele’ kerk. Hiermee bedoelen we dat we wél hechten aan de Bijbelse boodschap, maar minder aan kerkelijke tradities die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Natuurlijk kennen ook wij bepaalde gebruiken die gebaseerd zijn op de bijbel. We lichten ze kort toe.

Dopen

TraditiesWij dopen mensen door onderdompeling op basis van het belijdenis van hun persoonlijke geloof in Jezus Christus. Wij volgen hierin Handelingen 2:38 en 8:35-38, waarin eerst de bekering plaatsvindt en vervolgens de doop.

Waarom zou jij je laten dopen en wat doe je dan eigenlijk?

De eerste persoon in het Nieuwe Testament waarvan we lezen dat hij mensen doopte, is Johannes de Doper. Hij werd door God gestuurd om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus, de beloofde redder. Eén van de meest opvallende aspecten aan de bediening van Johannes was het dopen van mensen, zoals zijn naam al verraadt. Hij riep de mensen op om een nieuw leven te beginnen en zich tot God te bekeren. Als de mensen dit deden, vergaf God hen hun slechtheid en “waste” hun zonden af. Deze afwassing werd gesymboliseerd door de doop. De doop is dus een belangrijk openbaar getuigenis van de verandering in je hart.
In Markus 16:16 zegt Jezus het volgende: “Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered. Maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld.” Sommige mensen zullen zeggen, “Ik geloof al lang”. Maar het woord ‘geloven’ zoals dat in de bijbel wordt gebruikt, betekent meer dan een verstandelijk geloof in bepaalde feiten of onderwijs. Het betekent: met je hele hart je vertrouwen in een persoon stellen. Geloven in Jezus Christus om gered te worden is dus iets heel anders dan bijvoorbeeld geloven in een landelijk voorbeeld. Het is meer dan iemand kennen of geloven in wat hij of zij zegt. Het is jezelf volledig overgeven aan Jezus!

Wat betekent de doop en hoe werkt dit in Huizen van Licht?

1) De doop is een symbool van persoonlijke toewijding aan Jezus!

Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gaf Hij een aantal opdrachten aan zijn volgelingen, waarna Hij terugkeerde naar de hemel. “Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” (Matteüs 28:18-20).
Je kunt je afvragen waarom er in de zendingsopdracht evenveel belang wordt gehecht aan de eenvoudige handeling van het dopen als aan belangrijke taken zoals het maken van leerlingen en het opbouwen van mensen. Jezus noemt de doop hier niet toevallig. De doop symboliseert nog iets anders namelijk: onderlinge kameraadschap. Als volgelingen van Jezus worden we geroepen om deel uit te maken van Gods gezin. Het is niet de bedoeling dat we Jezus alleen volgen, maar dat we dit doen in kameraadschap met andere volgelingen van Jezus!

2) De doop is dus ook een symbool van toewijding aan Gods gezin!

Door je te laten dopen zeg je openlijk dat je niet langer bij de wereld hoort die zich tegen God verzet, maar bij het Koninkrijk van God. Je kiest ervoor om deel te worden van Gods gezin, dat ook wel het Lichaam of de Gemeente van Christus wordt genoemd. En daar gelden heel andere normen en waarden dan er in de wereld gelden… Het is heerlijk om te weten en merken dat je er niet alleen voor staat, maar samen bent met vele andere gelovigen. Als Gods gezin zijn we er voor elkaar in mooie tijden, maar ook in moeilijke. In Efeziërs 2:19 staat: “(…) Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God”.

Wie kunnen er gedoopt worden?

We lazen net de woorden van Jezus: “Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered.” en in Handelingen 2:38 zegt Petrus: “Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus.” Iemand moet gedoopt worden als hij of zij zich heeft bekeerd en gelooft. Om een nieuw leven te beginnen en te geloven is het handig als mensen oud genoeg zijn om te begrijpen dat ze zondaars zijn en vergeving nodig hebben van Christus. Dat is ook de reden dat wij geen kleine kinderen dopen. Jezus heeft de kleine kinderen gezegend, maar zijn opdracht tot dopen gold voor de gelovigen. Onze traditie om kinderen ‘op te dragen’ is begonnen in navolging van Jezus die de kinderen de handen oplegde en zegende (zie Matteüs 19:13-15).

Hoe dopen wij?

We dopen iemand in water en door onderdompeling. Daar hebben we verschillende redenen voor. De eerste reden is dat het zo gebeurde in de tijd van het Nieuwe Testament. De tweede reden is dat het woord ‘dopen’ (baptidzo) de betekenis ‘onderdompelen’ heeft. De onderdompeling in water is daarom een prachtig beeld van het begraven van je oude leven (zonder Christus) en het opstaan in een nieuw leven (met Christus).

Wat is een goed moment om je te laten dopen?

In de Bijbel lezen we dat mensen werden gedoopt zodra ze geloofden. Met Pinksteren werden 3000 mensen gedoopt op dezelfde dag waarop ze Christus hadden aangenomen. Paulus en Silas doopten een gevangenbewaarder uit Filippi om twaalf uur ‘s nachts. Nergens in het Nieuwe Testament wordt de doop uitgesteld… Vandaar dat we mensen dopen zodra ze Jezus hebben aangenomen.

Interesse? Als jij je vertrouwen op Jezus hebt gesteld en Hem in je hart hebt toegelaten, dan willen we je hierbij uitdagen om gehoorzaam te zijn aan dit belangrijke gebod van Christus. We hopen dat we deze belangrijke mijlpaal op je geestelijke reis binnenkort met je mogen vieren!

Opdragen

In de bijbel lezen we dat ouders hun kinderen naar Jezus brachten en dat Jezus hen de handen oplegde en hen zegende (o.a. Matteüs 19:13-15). Ook in Huizen van Licht dragen wij (pasgeboren) kinderen op, door hen de handen op te leggen en hen in de naam van Jezus te zegenen.

Avondmaal

Wij vieren het avondmaal meestal om de maand tijdens de zondagsdienst. In de meer persoonlijke setting van de huisgroepen beleven we het echter soms als nog bijzonderder. De avondmaalsviering is ingesteld door Jezus zelf en bedoeld ter herinnering aan Zijn offer voor de mensheid (zie o.a. 1 Korintiërs 11:24) en aan het eeuwige Leven dat wij ontvangen in Hem (zie o.a. Johannes 6:56-57). Je hoeft geen lid te zijn van deze kerk om deel te mogen nemen aan het avondmaal; je moet wél kunnen beamen dat Jezus’ offer voor jou persoonlijk van betekenis is.