Gemeente

Gemeente

Wij zijn een eenvoudige en eigentijdse kerk voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Basis en richtlijn van ons geloof is de Bijbel. Velen die met ons in aanraking komen, zijn niet opgegroeid met het geloof of gaan al jaren niet meer naar een kerk. Met elkaar ontdekken we dat God heel anders is dan we dachten. Een geweldige, vrijgevige, heilige en altijd weer verrassende God! Dankzij Jezus ervaren we dat we echt contact met Hem kunnen hebben en dat Hij ons helpt. We hebben gemerkt dat het de moeite waard is om Jezus na te volgen en daar willen we jou graag in laten delen. Ons doel is om mensen toe te rusten tot een levensstijl waarin ze:

  1. God liefhebben
  2. hun naasten liefhebben
  3. de wereld dienen

Met onze naam ‘Huizen van Licht’ willen we benadrukken dat wij het licht van God in onze omgeving willen laten schijnen. Het is onze droom dat wij mee mogen helpen bij het stichten van nieuwe gemeentes.

Waarom vertellen we andere mensen over Jezus?

  • God wil mensen met Zich verzoenen.
  • Al sinds de val van de mensheid heeft God Zich beziggehouden met het herstel van de relatie tussen de mens en Zichzelf. Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel (Genesis 3:15) heeft Hij iemand beloofd (Christus) die zou komen om de destructieve plannen van de satan te dwarsbomen. In het boek Hebreeën in het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat oudtestamentische figuren als Noach en Abraham door God werden geaccepteerd vanwege hun geloof in Hem en zijn beloftes. Zelfs in deze vroege dagen zocht God mensen die door geloof een relatie met Hem wilden hebben.
  • Jezus kwam op aarde om verloren mensen tot God te brengen.
  • “De wetgeleerden en de Farizeeërs zagen Hem met die mensen eten. En ze zeiden tegen zijn leerlingen: “Waarom eet Hij met slechte mensen?” Jezus hoorde het en antwoordde: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wél. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil.”” (Markus 2:16-17)
  • “Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden.” (Lukas 19:10) Jezus deed het werk van zijn Vader, namelijk verloren mensen zoeken en redden.
  • Als volgelingen van Jezus zijn we hier om verloren mensen tot God te brengen.

“Jezus zei opnieuw tegen hen: “Ik wens jullie vrede toe! Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook jullie.” Toen blies Hij op hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest.”” (Johannes 20:21-22)

“Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.”” (Matteüs 28:18-20)

Jezus heeft ons opgedragen om overal waar we heengaan discipelen te maken van alle volken. We doen dit in gehoorzaamheid en vanuit bewogenheid voor verloren mensen omdat we beseffen dat Jezus Christus hun enige hoop voor de eeuwigheid is.

“Niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden.” (Handelingen 4:12)